Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry

Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Gminy Bierawa

Nazwa rejestru

Podstawa prawna
utworzenia rejestru

Nazwa komórki prowadzącej
rejestr

Sposób
udostępnienia

 

Rejestr uchwał
Rady Gminy

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr zarządzeń
Wójta Gminy
(jako organu gminy)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr aktów
normatywnych
kierownika urzędu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr upoważnień
i pełnomocnictw
udzielonych
przez Wójta Gminy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr
skarg i wniosków

art. 254 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej oraz ustawy
o ochronie danych osobowych

Rejestr gminnych
jednostek organizacyjnych

 

§ 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Bierawa z dnia 29.10.2018 r.
w sprawie statutu gminy Bierawa

Sekretarz Gminy

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

 

Rejestr
Instytucji kultury

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

Sekretarz Gminy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania
rejestru instytucji kultury

Rejestr mieszkańców

ustawa z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji ludności

Urząd Stanu
Cywilnego

W trybie ustawy
z 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności

Rejestr wyborców

ustawa z dnia 5 stycznia
2011 r. kodeks wyborczy

Urząd Stanu
Cywilnego

W trybie ustawy
z 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy

Rejestr osób
upoważnionych
do przetwarzania
danych osobowych

art. 30 i 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

Stanowisko
ds. zarządzania kryzysowego
i Obrony Cywilnej

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr czynności
przetwarzania danych osobowych

art. 30 i 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

Stanowisko
ds. zarządzania kryzysowego
i Obrony Cywilnej

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr żłobków
i klubów dziecięcych
oraz wykazu dziennych opiekunów

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi do lat 3

Stanowisko
ds. obsługi
Sekretariatu

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestry aktów
stanu cywilnego

ustawa z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu Cywilnego

Urząd Stanu
Cywilnego

Z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone
oraz zaświadczenia
o dokonanych
w aktach wpisach lub ich braku - na wniosek podmiotów uprawnionych

Centralny rejestr umów cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

 

Stanowisko
ds. obsługi Sekretariatu
i działalności gospodarczej

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr zamówień publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Referat Inwestycji, remontów, zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
w tym uchylonych
i nieobowiązujących

ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Referat Inwestycji, remontów, zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr wniosków
o sporządzenie
lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Referat Inwestycji, remontów, zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych
o dokumentach zawierających
informację
o środowisku i jego ochronie

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko

Referat Inwestycji, remontów, zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie

 

Referat Inwestycji, remontów, zamówień publicznych

W trybie ustawy
z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do
informacji publicznej

Rejestr wymiaru podatków

ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Referat Finansowy

 

ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych

Rejestr umorzeń
i odroczeń zaległości podatkowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa

Referat finansowy

ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych

ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych

 

Rejestr ulg
inwestycyjnych

ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Referat finansowy

ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych

ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych

Rejestr zwolnień
z tytułu nabycia gruntów na powiększenie
lub utworzenie gospodarstwa
rolnego

ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym

 

Referat finansowy

ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych

ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych