Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle

Ogłoszenie nr 550118765-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

 

Bierawa: Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Awaryjne ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego Bierawa – Stare Koźle
Numer referencyjny  IRZP.271.5.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ułożenie tymczasowego rurociągu wodociągowego z rur PE HD Dz 110 – 2420 mb oraz PE HD Dz 300 – 50 mb. Przewody zostaną ułożone na powierzchni gruntu bez wkopywania. Rurociąg zostanie zdemontowany po przeprowadzeniu remontu studni.

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z poważną awarią studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu i konieczność zapewnienia dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Brzeźce i Stare Koźle, Zamawiający w trybie awaryjnym musi ułożyć tymczasowy rurociąg wodociągowy. Planowany remont studni wymaga czasowego ich wyłączenia z eksploatacji, co wiąże się z koniecznością budowy w/w rurociągu dla zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców sołectw Brzeźce i Stare Koźle Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym. Tym samym zaistniała przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy, tj. konieczność natychmiastowego udzielenia przedmiotowego zamówienia.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TELNOW Dariusz Nowak,  ,  ul. Czarnieckiego 1,  47-420,  Kuźnia Raciborska,  kraj/woj. śląskie