Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie nr 510175343-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.

 

Gmina Bierawa: Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564560-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRZP.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021. Miejsce realizacji: teren Gminy Bierawa. RAZEM BILETÓW MIESIĘCZNYCH: 288 biletów Liczba uczniów podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Opiekunów do dzieci w autobusie zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. Dowóz i odwóz odbywać się będzie wg rozkładu jazdy, stanowiącego załączniki nr l do umowy. W Bierawie koło szkoły przesiadają się dzieci z Korzonka, Ortowic, Starej Kuźni i Kotlarni do szkoły w Solarni. Autobusy muszą czekać na siebie. W Bierawie koło szkoły przesiadają się dzieci ze szkoły w Solarni do Korzonka, Ortowic, Kotlarni i Starej Kuźni do autobusu w kierunku Kotlarni. Autobusy muszą czekać na siebie. Wymaga się, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. 2) w przypadku spadku temperatury powietrza na zewnątrz (na dworze) poniżej 5°C w czasie przewozu uczniów zapewniono ogrzewanie autobusu. 3) w przypadku awarii autobusu w trakcie świadczenia usług przewozowych, niezwłocznie (w czasie 30 minut) podstawiono autobus zastępczy sprawny technicznie, spełniający wszelkie wymogi określone przepisami prawa, zapewniający bezpieczny przewóz dzieci. O wszelkich opóźnieniach Wykonawca natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub przedszkola oraz Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 224157.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 5
Kod pocztowy: 46-040
Miejscowość: Ozimek
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236250.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.