Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

Ogłoszenie nr 510215410-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.

 

Gmina Bierawa: Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587670-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRZP.271.10.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności 120 l na terenie gminy Bierawa. Wykonawca dostarczy pojemniki pod wskazane przez Zamawiającego adresy, na terenie gminy Bierawa, zgodnie z wykazem, który przekaże Zamawiający. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych o parametrach technicznych opisanych poniżej: - pojemniki nowe wyprodukowane w 2020 r. - pojemność 120 l - ilość 2 400 szt. - kolor czarny lub antracyt - wykonane zgodnie z normami: PN-EN 840-2, PN-EN 840-5, PN-EN 840-6. - pojemniki w pełni sprawne, nieuszkodzone, wykonane z tworzywa HDPE - pojemniki powinny być o wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne zgodnie z normami wskazanymi powyżej, odporne na promieniowanie UV, odporne na temperaturę w zakresie -20oC do +60oC oraz wszelkiego rodzaju chemikalia. - pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące, listwę grzebieniową. - trwałe oznakowanie pojemników symbolem (logo) Gmina Bierawa za pomocą termodruku odpornego na opady, promieniowanie UV oraz temperaturę (wzór logo stanowi załącznik nr 7 do siwz). - każdy pojemnik ma posiadać kolejną numerację wykonaną w formie termodruku lub wypalenia laserowego na klapie pojemnika. Miejsce dostawy: dystrybucja pod wskazane adresy nieruchomości na terenie gminy Bierawa (ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej ok. 2200) w miejscowościach Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia, Grabówka, Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce, Stara Kuźnia, zgodnie z wykazem, który przekaże Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy pojemniki własnym transportem, na własny koszt, własne ryzyko oraz zapewni ich rozładunek. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi: Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone pojemniki min. 24 miesiące z uwzględnieniem zapisów określonych w SIWZ w zakresie zwiększenia gwarancji jako czynnika punktacyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5B Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 273170.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SSI SCHÄFER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Raduńska 4a
Kod pocztowy: 01-681
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 227304.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227304.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289296.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.