Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.

Ogłoszenie nr 550235587-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

 

Bierawa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.
Numer referencyjny  IRZP.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje, w szczególności: - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór selektywnych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór odpadów biodegradowalnych i popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - zapewnienie mieszkańcom gminy worków oraz pojemników w zabudowie wielorodzinnej, oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa oraz uchwałą w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7

Dodatkowe kody CPV:

90512000-9,

90500000-2,

90511300-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający w dniu 15.09.2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na okres realizacji grudzień 2020 – listopad 2021 r., które jest w trakcie rozpatrywania przez Zamawiającego (badania ofert). W związku z faktem, że Zamawiający jest zobowiązany zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Bierawa, a ze względu na nierozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania oraz z uwagi na obowiązek zapewnienia odpowiedniej sytuacji sanitarnej na terenie Gminy, zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na miesiąc grudzień 2020 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki w minimalnym zakresie, który zabezpieczy odbiór odpadów do czasu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym. Tym samym zaistniała przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy, tj. konieczność natychmiastowego udzielenia przedmiotowego zamówienia.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Ogłoszenie nr 540235582-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

 

Bierawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550235587-N-2020
Data: 24/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: REMONDIS Gliwice sp. z o.o., gliwice@remondis.pl, ul. Kaszubska 2, 44-100, Gliwice, kraj/woj. śląskie