Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.

Ogłoszenie nr 510542931-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

 

Gmina Bierawa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550235587-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540235582-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa grudzień 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRZP.271.12.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje, w szczególności: - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór selektywnych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór odpadów biodegradowalnych i popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - zapewnienie mieszkańcom gminy worków oraz pojemników w zabudowie wielorodzinnej, oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa oraz uchwałą w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7

 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90500000-2, 90511300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 132445.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kaszubska 2
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 143040.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143040.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143040.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający w dniu 15.09.2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na okres realizacji grudzień 2020 – listopad 2021 r., które jest w trakcie rozpatrywania przez Zamawiającego (badania ofert). W związku z faktem, że Zamawiający jest zobowiązany zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Bierawa, a ze względu na nierozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania oraz z uwagi na obowiązek zapewnienia odpowiedniej sytuacji sanitarnej na terenie Gminy, zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na miesiąc grudzień 2020 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki w minimalnym zakresie, który zabezpieczy odbiór odpadów do czasu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym. Tym samym zaistniała przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy, tj. konieczność natychmiastowego udzielenia przedmiotowego zamówienia.