Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE nr 14/2021

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia  29 stycznia 2021 r.

 

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolony 2021/2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 4), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2021/2022:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 22 lutego do 22 marca 2021 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  24 marca – 9 kwietnia 2021 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15-tej;
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 14 - 21 kwietnia 2021 r.
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15-tej

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2021/2022:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 5-11 maja 2021 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 14-21 maja 2021 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 25 maja 2021 r. do godz. 15-tej.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  26 maja – 9 czerwca 2021 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 14 czerwca 2021 r. do godz. 15-tej.

§ 3.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

§ 4.

W postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria określone uchwałą nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli działających w Gminie Bierawa.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierawa oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof  Ficoń

PDFuchwała nr XXVIII-195-2017 w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf (96,74KB)