Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   126/2021
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  3 listopada  2021 r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz § 2 i § 3 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010r.),  zarządzam co następuje:


§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

§ 2.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Bierawa.

§ 3.

  1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji.
  2. Termin zebrania konsultacyjnego wyznacza się na dzień  15 listopada 2021 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Bierawa.
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.


§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                                        mgr Krzysztof  Ficoń