Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE nr 18/2022

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia  31 stycznia 2022 r.

 

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolony 2022/2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2022/2023:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 21 lutego do 21 marca 2022 r.;
   
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  22 marca – 8 kwietnia 2022 r.;
   
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz. 15-tej;
   
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 15 - 22 kwietnia 2022 r.;
   
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15-tej.

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2022/2023:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 4-10 maja 2022 r.;
   
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 12-19 maja 2022 r.;
   
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 23 maja 2022 r. do godz. 15-tej.
   
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  24 maja
  – 10 czerwca 2022 r.;

   
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 16 czerwca 2022 r. do godz. 15-tej.

 

§ 3.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.

§ 4.

W postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria określone uchwałą nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli działających w Gminie Bierawa.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierawa oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof  Ficoń

PDFuchwała nr XXVIII-195-2017 w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf (96,74KB)