Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Solarni i dyrektora Zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu

ZARZĄDZENIE  nr  50/2022

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  10 maja  2022  r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowisko:

  1. dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Solarni,
  2. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i  2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 63  ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zmian.)  oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428), zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni,  prowadzonej przez Gminę Bierawa.
     
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. PDFZał nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora.pdf (139,30KB)

 

§ 2.

  1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu, prowadzonego przez Gminę Bierawa.
     
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. PDFZał nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora.pdf (138,43KB)

§ 3.

Do  konkursu na stanowisko dyrektora placówek  wymienionych w § 1 i § 2 mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021,  poz. 1449).

§ 4.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierp nia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki  oraz trybu pracy  komisji konkursowej (Dz.U z 2021 r., poz. 1428  )

§ 5.

Ogłoszenie   konkursu  podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy Bierawa;  na stronie internetowej- www.bierawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierawa.pl.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń

DOCXWzór oświadczenia (RODO).docx (14,66KB)