Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346

IRZP.271.6.2022                                                                              Bierawa,  08.07.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

            Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346” wybrano ofertę firmy:

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  195 589,47 zł.

Wykaz i ocena  złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Liczba pkt

w kryterium

cena

(60 %)

Liczba pkt

w kryterium

gwarancja

(40 %)

Łączna punktacja

 

 

 

 

1

 

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

Jerzy Bandurski

ul. Mickiewicza 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

2

GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek

ul. Zielona 1

48-100 Głubczyce

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

3

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.

ul. Polna 1 B

47-143 Jaryszów

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

4

SANABUD S.A.

Aleja Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaspra Adamczyka 12

47-400 Racibórz

 

-

 

-

 

Oferta odrzucona

 

6

Hucz Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

 

59,54

 

40

 

99,54

7

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

60

 

40

 

100

 

Informacja o ofertach odrzuconych:

1. FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA Jerzy Bandurski, ul. Mickiewicza 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

2. GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek, ul. Zielona 1, 48-100 Głubczyce

3. TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o., ul. Polna 1 B, 47-143 Jaryszów

4. SANABUD S.A., Aleja Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaspra Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

Uzasadnienie prawne:

art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm./, zwrócił się z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania z ofertą.

Jednocześnie Zamawiający poinformował, że brak odpowiedzi na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej potraktowany będzie przez Zamawiającego jak brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą    i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do dnia 24.06.2022 r. w/w Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (do Zamawiającego nie przekazano żadnego oświadczenia w powyższej sprawie).

W związku z powyższym oferty Wykonawców zostały odrzucone zgodnie z art. 226 ust. 1  pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.