Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  163/2022

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  19 grudnia  2022 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 13 w związku z art. 4 ust. 1  pkt. 6 i pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządza się co następuje:

 

§  1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Bierawa lub na rzecz jego mieszkańców.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, przyjętego uchwałą nr LIII/388/2022 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 listopada 2022 r.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, które nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§  2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszcza się na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2.  Termin 21 dni liczy się od dnia 20 grudnia 2022 r.


§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                                     mgr Krzysztof Ficoń


                                                          Załącznik  do zarządzenia nr 163/2022
                                                                        z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert

na realizację  w roku 2023 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty


 

I.    CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Bierawa do usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

 

II.  RODZAJ   ZADANIA

Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza.

 

III. WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA   

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem na rok 2023 przeznaczono kwotę  dofinansowania w  wysokości   200.000 zł.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania wskazanego w pkt. II. nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizowanego zadania.   
 1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, wskazane w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert i nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
 1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualizację planu i harmonogramu, opisu rezultatów oraz kalkulacji przewidywanych kosztów.
 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania.
 2. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 1. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone
  w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania
  w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 1. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie w niej określonym,
  z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 1. Przyznając dotację, Wójt Gminy Bierawa może wskazać pozycje z kalkulacji przewidywanych kosztów, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu gminy Bierawa.
 1. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, poprzez możliwość wzrostu danej pozycji kosztu o nie więcej niż 20 % jej wartości, przy nielimitowanym jej zmniejszeniu. Zmiany powyżej określonego poziomu wymagają  aneksu do umowy.
 1. Wójt Gminy Bierawa zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli realizowanego zadania.

 

V.  TERMIN I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 29 grudnia 2023 r.
 1. Szczegółowe  terminy, warunki realizacji oraz finansowania i rozliczania zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem wybranym w wyniku konkursu ofert.
 1. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 1. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 1. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
  w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę 
  i bazę lokalową  umożliwiającą realizację zadania.

 

VI.  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego.
 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. II - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania  tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”  w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu.
 1. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje.
 1. Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów
  w realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt. III.6. oferty. 
 2. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi
  w ogłoszeniu.
 1. Przewiduje się możliwość wyznaczenia terminu do usunięcia braków formalnych oraz składania wyjaśnień dotyczących oferty.
 1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

VII.  TRYB I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY   WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy
  w drodze zarządzenia.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym
  z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 1. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 2. Zaopiniowanie ofert pod względem formalnym polega na sprawdzeniu terminowości, kompletności i prawidłowości złożonej oferty.
 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o kryteria merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Komisja wraz z zaopiniowaną ofertą przedkłada Wójtowi Gminy propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.
 1. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Określa się następujące kryteria oceny ofert:

  1) Kryteria formalne:


      a) termin złożenia i prawidłowość wypełnienia oferty oraz sposób jej złożenia,
      b) wskazanie czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty i czy oferowane zadanie jest
          zgodne z przedmiotem konkursu,
      c) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu
      d) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego;


2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania

    a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
        w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami)
        – od 1 – 5 pkt., 

    b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie
         będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane działania i liczba
         adresatów zadania) - od 1 – 5 pkt.,

    c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania oraz wpływ realizowanego
        zadania na poprawę warunków opieki nad osobami chorymi, starszymi
        i niepełnosprawnymi - od 1 – 5 pkt.,

      3) kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości,
          oszczędności i efektywności wykonania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
          udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych) – od 1 – 10 pkt,

     4) kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców gminy,
          przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie na usługi świadczone  w ramach oferty,
          trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

     5) kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie,
           rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca
           z samorządem lokalnym)   – od 1 – 5 pkt.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 1. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA  OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3  USTAWY

Gmina Bierawa zarówno w roku 2021, jak i roku 2022 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Realizatorem zadania był Caritas Diecezji Opolskiej.

Całkowity koszt zadania wyniósł:

 1. w roku 2021 – 246.800 zł, w tym dotacja z budżetu gminy  195.000 zł;
 2. w roku 2022 -  270.l000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 195.000 zł.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.
 2. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego, realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeśli organizacja nie jest w stanie,
  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.