Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  136/2023
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  15 listopada 2023 r.


W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 2 i § 3  uchwały nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Wojew. Opolskiego Nr 110, poz. 1190 z 20.09.2010 r.),  zarządzam:

 

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

§ 2.

Do udziału w konsultacjach  uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Bierawa.

 

§ 3.

  1. Konsultacje,  o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez przesłanie projektu aktu  do organizacji pozarządowych wymienionych w § 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przeprowadzenia konsultacji wyznacza się od dnia 22 do 28 listopada 2023 r.

 

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Bierawa i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

PDFProjekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (288,56KB)
DOCFormularz konsultacji projektu na 2024 rok.doc (39,50KB)