Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 16 ust. 4 uchwały nr LXVII/470/2023 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie rocznego programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Wójt Gminy Bierawa zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach ogłoszonych konkursów ofert.

Organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) - dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej (dopuszczalna forma e-mail) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 grudnia 2023 r., podając imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe oraz nazwę organizacji, którą kandydat będzie reprezentował.

 

Wójt Gminy
Krzysztof  Ficoń