Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2024 roku

* Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026

* Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego

* Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

* Zarządzenie nr 4/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie nr 5/2024 w sprawie planu finansowego na 2024 rok

* Zarządzenie nr 6/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa na rok szkolny 2024/2025

* Zarządzenie nr 7/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Bierawa w roku szkolnym 2024/2025

* Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 9/2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu

* Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 11/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

* Zarządzenie nr 12/2024 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2024 rok

* Zarządzenie nr 13/2024 w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz max. kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Bierawa

* Zarządzenie nr 14/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 14a/2024 W sprawie określenia dokumentów, które obowiązują przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w gminie Bierawa

* Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Bierawie

* Zarządzenie nr 16/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni

* Zarządzenie nr 17/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Ortowicach

* Zarządzenie nr 18/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

* Zarządzenie nr 19/2024 w sprawie ustalenia zasad korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Bierawa

* Zarządzenie nr 20/2024 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

* Zarządzenie nr 21/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 22/2024 o wprowadzeniu zmiany w zarządzeniu w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych

* Zarządzenie nr 23/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 24/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 25/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

* Zarządzenie nr 26/2024 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy Bierawa

* Zarządzenie nr 27/2024 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2024 rok

* Zarządzenie nr 28/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

* Zarządzenie nr 29/2024 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

* Zarządzenie nr 30/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 31/2024 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa na 2023 rok

* Zarządzenie nr 32/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziergowicach i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni

* Zarządzenie nr 33/2024 w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bierawa

* Zarządzenie nr 34/2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniach

* Zarządzenie nr 35/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 36/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie za 2023 rok

* Zarządzenie nr 37/2024 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni

* Zarządzenie nr 38/2024 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie

* Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

* Zarządzenie nr 40/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 41/2024 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie

* Zarządzenie nr 42/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 43/2024 w sprawie opracowania planu ewakuacji /przyjęcia/ ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia

* Zarządzenie nr 44/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 45/2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziergowicach i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni

* Zarządzenie nr 46/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

* Zarządzenie nr 47/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

* Zarządzenie nr 48/2024 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2024 rok

* Zarządzenie nr 49/2024 w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali w zasobie mieszkaniowym gminy Bierawa - PDFZarządzenie nr 49-2024.pdf (78,49KB)

* Zarządzenie nr 50/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 51/2024 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

* Zarządzenie nr 52/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 53/2024 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora placówki oświatowej w przypadku jego nieobecności

* Zarządzenie nr 54/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach - PDFZarządzenie nr 54-2024.pdf (49,43KB)

* Zarządzenie nr 55/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Starej Kuźni PDFZarządzenie nr 55-2024.pdf (49,24KB)

* Zarządzenie nr 56/2024 w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie gminy Bierawa na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

* Zarządzenie nr 57/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

* Zarządzenie nr 58/2024 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Bierawa

* Zarządzenie nr 59/2024 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

* Zarządzenie nr 60/2024 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy